سرکار خانم  غزل نظری از طرف موسسه فرهنگی آموزشی مهر سجاد (MCI) به عنوان استاد نمونه ترم فروردین دپارتمان زبان کودکان و نوجوانان انتخاب گردید.