جناب آقای جواد افشار زبان آموز نمونه ترم فرانسه آذر در شعبه مرکزی

سرکار خانم زهره ابراهیمی زبان آموز نمونه ترم ادونس آذر در شعبه مرکزی

سرکار خانم پروانه صادق مقدم زبان آموز نمونه ترم عادی آبان در A & B & C Levels

سرکار خانم آزاده رحیم زاده زبان آموز نمونه ترم عادی آبان درD & E levels درشعبه مرکزی

 

سرکار خانم الهام قریشی زبان آموز نمونه ترم عادی مهر در سطوح d و e


جناب آقای شاذان قاجاری زبان آموز نمونه ترم ادونس مهر


جناب آقای امین عظیم زادگان زبان آموز نمونه ترم عادی مهر در گروه سطوح aوbوc


سرکار خانم فائزه ثابت بیرجندی از طرف موسسه MCI به عنوان زبان آموز نمونه دوره Advanced انتخاب گردیدند و به این منظور یک ترم ثبت نام رایگان به ایشان تعلق گرفت.


سرکار خانم سرور شادرو از طرف موسسه MCI به عنوان زبان آموز نمونه ترم های جمعه انتخاب گردیدند و به این منظور یک ترم ثبت نام رایگان به ایشان تعلق گرفت.


جناب آقای شروین تدبیری از طرف موسسه MCI به عنوان زبان آموز نمونه ترم های فرانسه انتخاب گردیند و به این منظور یک ترم ثبت نام رایگان به ایشان تعلق گرفت.


جناب آقای میلاد محمد زاده از طرف موسسه MCI به عنوان زبان آموز نمونه ترم های فرانسه انتخاب گردیدند و به این منظور یک ترم ثبت نام رایگان به ایشان تعلق گرفت.


سر کار خانم ساناز ظریف از طرف موسسه MCI به عنوان زبان آموز نمونه ترم های عادی انتخاب گردیدند و به این منظور یک ترم ثبت نام رایگان به ایشان تعلق گرفت.سركار خانم مريم عابديني زبان آموز تاپ سطوح ادونس ترم آذر در شعبه مركزي