برنامه زمانبندی امتحانات دانشگاه کمبریج انگلستان در تهران

بدینوسیله به اطلاع میرساند، مرکز برگزاری امتحانات کمبریج در ایران ثبت نام

امتحانات بین المللی دانشگاه کمبریج

را که در ( بهمن و اسفند 1395 ) برگزار می‌گردد، آغاز و مهلت ثبت نام از متقاضیان تا تاریخ (15 دی 1395) می‌باشد.

امتحانات سطح کودکان و نوجوانان (7 تا 12 سال):

YoungLearners English:(YLE)

Starters

با هماهنگی مرکز (هفت هفته قبل از تاریخ آزمون)

هزینه:

140,000

تومان

Movers

با هماهنگی مرکز (هفت هفته قبل از تاریخ آزمون)

هزینه:

150,000

تومان

Flyers

با هماهنگی مرکز (هفت هفته قبل از تاریخ آزمون)

هزینه:

160,000

تومان

           

{C}ü      {C}چنانچه تعداد متقاضیان امتحان   YLEبیش از 30 نفر در تهران و 60 نفر در شهرستان باشد، آزمون در موسسه مربوطه برگزار می‌شود.

امتحانات مخصوص مدارس راهنمایی (11 تا 14 سال):

General English Test For Schools:

KET for Schools

در تاریخ (شنبه  21 اسفند ماه  1395 )برگزار می شود.

هزینه:

220,000

تومان

PET for Schools

در تاریخ (شنبه  21 اسفند ماه   1395 )برگزار می شود.

هزینه:

250,000

تومان

           

 

امتحانات عمومی :

General English Test:

KET

در تاریخ (شنبه 30 بهمن و 28 اسفند ماه 1395) برگزار می شود.

هزینه:

220,000

تومان

PET

در تاریخ (شنبه 30 بهمن و پنجشنبه 12 اسفند ماه 1395) برگزار می شود.

هزینه:

250,000

تومان

FCE for Schools

در تاریخ (شنبه     28 اسفند ماه     1395) برگزار می شود.

هزینه:

350,000

تومان

FCE

در تاریخ (شنبه     14 اسفند ماه     1395) برگزار می شود.

هزینه:

350,000

تومان

CAE

در تاریخ (چهارشنبه 11 اسفند و شنبه 21 اسفند ماه 1395) برگزار می شود.

هزینه:

400,000

تومان

CPE

در تاریخ (شنبه 21 اسفند ماه  1395 ) برگزار می شود.

هزینه:

450,000

تومان

           

 

امتحانات مدارک (TTC) :

Teaching Knowledge Test: (TKT)

TKT(1)

با هماهنگی مرکز (هفت هفته قبل از تاریخ آزمون)

هزینه:

150,000

تومان

TKT(2)

با هماهنگی مرکز (هفت هفته قبل از تاریخ آزمون)

هزینه:

150,000

تومان

TKT(3)

با هماهنگی مرکز (هفت هفته قبل از تاریخ آزمون)

هزینه:

150,000

تومان

CLIL

با هماهنگی مرکز (هفت هفته قبل از تاریخ آزمون)

هزینه:

150,000

تومان

KAL

با هماهنگی مرکز (هفت هفته قبل از تاریخ آزمون)

هزینه:

150,000

تومان

YL

با هماهنگی مرکز (هفت هفته قبل از تاریخ آزمون)

هزینه:

150,000

تومان

           

{C}ü      {C}چنانچه تعداد متقاضیان امتحان TKT بیش از 10 نفر باشد، آزمون در موسسه مربوطه برگزار می‌شود.

امتحانات مدیریت بازرگانی :

Business English Certificate : (BEC)

Preliminary

در تاریخ (پنجشنبه 19 اسفند ماه    1395) برگزار می‌شود.

هزینه:

250,000

تومان

Vantage

در تاریخ (جمعه 20 اسفند ماه        1395) برگزار می‌شود.

هزینه:

350,000

تومان

Higher

در تاریخ                                   ) برگزار می‌شود.

هزینه:

400,000

تومان

           

 

مدرک عالی تدریس:

Diploma in English Language Teaching to Adults: (DELTA)

Module 1

در تاریخ (                                ) برگزار می‌شود.

هزینه:

900,000

تومان