شروع کلاسهای فرانسه فروردین 98


ساعت های کلاس

شروع

نام گروه

نام دوره/ترم

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

1398/01/28

Les Cours de la semaine

Édito A1-1

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

 

Les Cours de la semaine

Édito A1-1

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/01/28

Les Cours de la semaine

Édito A1-1

یک شنبه  (10:00 - 12:00)
سه شنبه  (10:00 - 12:00)
پنج شنبه  (10:00 - 12:00)

1398/01/27

Les Cours de la semaine

Édito A1-2

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/01/28

Les Cours de la semaine

Édito A1-2

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/01/27

Les Cours de la semaine

Édito A1-3

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/01/28

Les Cours de la semaine

Édito A1-3

شنبه  (10:30 - 12:00)
دوشنبه  (10:30 - 12:00)
چهارشنبه  (10:30 - 12:00)

1398/01/24

Les Cours de la semaine

Édito A1-3

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

1398/01/28

Les Cours de la semaine

Édito A1-4

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/01/28

Les Cours de la semaine

Édito A1-4

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/01/27

Les Cours de la semaine

Édito A1-4

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/01/28

Les Cours de la semaine

Édito A1-5

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/01/28

Les Cours de la semaine

Édito A1-6

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

 

Les Cours de la semaine

Édito A2-3

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

 

Les Cours de la semaine

Édito A2-4

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/01/27

Les Cours de la semaine

Édito A2-5

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

 

Les Cours de la semaine

Édito A2-6

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)

 

Les Cours de la semaine

Édito B1-3

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/01/27

Les Cours de la semaine

Édito B1-3

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

 

Les Cours de la semaine

Édito B1-3

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/01/28

Les Cours de la semaine

Édito B2-2

شنبه  (14:00 - 15:30)
دوشنبه  (14:00 - 15:30)
چهارشنبه  (14:00 - 15:30)

 

Les Cours de la semaine

Édito B2-6