كد

عنوان دوره

سطح

نام استاد

تاريخ شروع کلاس

97

آقايان A.E.F A3 فرد 18-20

A.E.F A3

مهدیس مقبل

1396/10/05

22

آقايان A.E.F B1 زوج 18-20

A.E.F B1

مهدیس مقبل

1396/10/09

37

آقايان A.E.F C1 زوج 18-20

A.E.F C1

ملیحه شهیدی فر

1396/10/09

4

آقايان A.E.F C2 فرد 18-20

A.E.F C2

unknown .

1396/10/10

45

آقايان A.E.F C3 فرد 18-20

A.E.F C3

unknown .

1396/10/10

93

خانمها A.E.F A1 زوج 16-18

A.E.F A1

زهرا رجبی

1396/10/09

94

خانمها A.E.F A1 فرد 18-20

A.E.F A1

سمیه امینی

1396/10/05

19

خانمها A.E.F A2 زوج 10-12

A.E.F A2

زهرا رجبی

 

99

خانمها A.E.F A2 زوج 14-16

A.E.F A2

ملیحه شهیدی فر

 

20

خانمها A.E.F A2 زوج 16-18

A.E.F A2

unknown .

 

7

خانمها A.E.F A3 فرد 10-12

A.E.F A3

علی ابراهیم زاده

1396/10/05

9

خانمها A.E.F A3 فرد 16-18

A.E.F A3

سمیه امینی

1396/10/10

98

خانمها A.E.F A3 فرد 18-20

A.E.F A3

unknown .

 

104

خانمها A.E.F B1 زوج 16-18

A.E.F B1

unknown .

 

23

خانمها A.E.F B1 زوج 18-20

A.E.F B1

زهرا رجبی

1396/10/09

3

خانمها A.E.F B1 فرد 18-20

A.E.F B1

زهرا رجبی

1396/10/05

25

خانمها A.E.F B2 زوج 16-18

A.E.F B2

سیما حجگذاری

1396/10/09

27

خانمها A.E.F B2 زوج 20-22

A.E.F B2

سیما حجگذاری

1396/10/09

29

خانمها A.E.F B2 فرد 10-12

A.E.F B2

زهرا رجبی

 

32

خانمها A.E.F B3 زوج 10-12

A.E.F B3

سرور نهاوندی

 

34

خانمها A.E.F B3 زوج 16-18

A.E.F B3

ملیحه شهیدی فر

 

36

خانمها A.E.F B3 زوج 20-22

A.E.F B3

سرور نهاوندی

1396/10/09

100

خانمها A.E.F B3 فرد 10-12

A.E.F B3

سمیه امینی

 

10

خانمها A.E.F B3 فرد 16-18

A.E.F B3

یلدا پیروی

1396/10/10

1

خانمها A.E.F C1 زوج 10-12

A.E.F C1

unknown .

1396/10/09

38

خانمها A.E.F C1 زوج 18-20

A.E.F C1

سیما حجگذاری

1396/10/04

40

خانمها A.E.F C1 فرد 16-18

A.E.F C1

مهدیس مقبل

1396/10/10

106

خانمها A.E.F C2 زوج 12-14

A.E.F C2

unknown .

1396/10/09

6

خانمها A.E.F C2 زوج 14-16

A.E.F C2

ندا معطریان

 

8

خانمها A.E.F C2 زوج 18-20

A.E.F C2

زهرا برزخی

1396/10/04

96

خانمها A.E.F C2 زوج 20-22

A.E.F C2

ندا معطریان

1396/10/09

43

خانمها A.E.F C2 فرد 18-20

A.E.F C2

محمد ناظمیان

1396/10/10

50

خانمها A.E.F C3 زوج 10-12

A.E.F C3

شمیم بازوبندی

1396/10/09

48

خانمها A.E.F C3 زوج 16-18

A.E.F C3

مهدیس مقبل

1396/10/04

46

خانمها A.E.F C3 فرد 18-20

A.E.F C3

یلدا پیروی

1396/10/10

52

خانمها A.E.F C4 زوج 10-12

A.E.F C4

یلدا پیروی

1396/10/09

54

خانمها A.E.F C4 زوج 20-22

A.E.F C4

علی ابراهیم زاده

1396/10/04

95

خانمها A.E.F C4 فرد 16-18

A.E.F C4

سهیل صدرزاده

1396/10/05

59

خانمها A.E.F D1 زوج 18-20

A.E.F D1

علی ابراهیم زاده

1396/10/04

103

خانمها A.E.F D1 فرد 10-12

A.E.F D1

unknown .

 

102

خانمها A.E.F D1 فرد 16-18

A.E.F D1

رویا ابراهیمی

 

56

خانمها A.E.F D2 زوج 20-22

A.E.F D2

مهدیس مقبل

1396/10/09

58

خانمها A.E.F D2 فرد 16-18

A.E.F D2

میلاد مزاری

1396/10/07

61

خانمها A.E.F D3 زوج 16-18

A.E.F D3

سارا نساج كريمي

1396/10/04

63

خانمها A.E.F D3 زوج 20-22

A.E.F D3

سمیه امینی

1396/10/09

65

خانمها A.E.F D3 فرد 18-20

A.E.F D3

علی ابراهیم زاده

1396/10/10

67

خانمها A.E.F D4 زوج 18-20

A.E.F D4

سارا نساج كريمي

1396/10/09

69

خانمها A.E.F D5 زوج 20-22

A.E.F D5

محمد ناظمیان

1396/10/09

73

خانمها A.E.F D5 فرد 10-12

A.E.F D5

unknown .

 

72

خانمها A.E.F D5 فرد 16-18

A.E.F D5

زهرا برزخی

1396/10/10

12

خانمها A.E.F E1 زوج 10-12

A.E.F E1

علی ابراهیم زاده

1396/10/09

76

خانمها A.E.F E1 زوج 16-18

A.E.F E1

زهرا برزخی

1396/10/04

78

خانمها A.E.F E1 زوج 20-22

A.E.F E1

unknown .

1396/10/09

80

خانمها A.E.F E2 فرد 16-18

A.E.F E2

علی ابراهیم زاده

1396/10/10

84

خانمها A.E.F E3 زوج 20-22

A.E.F E3

سهیل صدرزاده

1396/10/09

82

خانمها A.E.F E3 فرد 16-18

A.E.F E3

حسین انوری

1396/10/10

86

خانمها A.E.F E4 زوج 16-18

A.E.F E4

علی ابراهیم زاده

1396/10/09

88

خانمها A.E.F E4 فرد 18-20

A.E.F E4

میلاد مزاری

1396/10/07

90

خانمها A.E.F E5 زوج 18-20

A.E.F E5

سهیل صدرزاده

1396/10/09

92

خانمها A.E.F E5 زوج 20-22

A.E.F E5

زهرا برزخی

1396/10/04

13

خانمها FCE 1 زوج 16-18

FCE 1

unknown .

 

101

خانمها FCE 2 فرد 18-20

FCE 2

سهیل صدرزاده

1396/10/10