تاریخ شروع کلاسهای Advanced 98


ساعت های کلاس

نام مدرس

شروع

نام دوره/ترم

شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)

محمد خزائی

1398/01/28

CAE 1

یک شنبه  (16:00 - 17:30)
سه شنبه  (16:00 - 17:30)
پنج شنبه  (16:00 - 17:30)

 

 

CAE 3

شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)

 

1398/01/31

CAE 3

شنبه  (10:00 - 11:30)
دوشنبه  (10:00 - 11:30)
چهارشنبه  (10:00 - 11:30)

 

1398/01/31

CAE 3

شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)

نوید نصرالهی

1398/01/24

CAE 4

یک شنبه  (18:00 - 19:30)
سه شنبه  (18:00 - 19:30)
پنج شنبه  (18:00 - 19:30)

 

1398/01/27

CAE 4

شنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

امیر علی موحد

1398/01/24

CAE 6

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

 

1398/01/31

CPE 1

شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)

امیر علی موحد

1398/01/24

CPE 1

یک شنبه  (14:00 - 15:30)
سه شنبه  (14:00 - 15:30)
پنج شنبه  (14:00 - 15:30)

 

1398/01/24

CPE 10

شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)

 

1398/01/31

CPE 4

شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)

 

1398/01/24

FCE 1

شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)

سارا نساج كريمي

1398/01/24

FCE 1

شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)

 

1398/01/31

FCE 2

یک شنبه  (16:00 - 17:30)
سه شنبه  (16:00 - 17:30)
پنج شنبه  (16:00 - 17:30)

 

1398/01/27

FCE 2

شنبه  (16:00 - 17:30)
دوشنبه  (16:00 - 17:30)
چهارشنبه  (16:00 - 17:30)

زهرا برزخی

1398/01/24

FCE 3

یک شنبه  (18:00 - 19:30)
سه شنبه  (18:00 - 19:30)
پنج شنبه  (18:00 - 19:30)

 

1398/01/27

FCE 3

شنبه  (10:00 - 11:30)
دوشنبه  (10:00 - 11:30)
چهارشنبه  (10:00 - 11:30)

آسیه تیموری

1398/01/26

FCE 4

شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)

زهرا برزخی

1398/01/24

FCE 4

یک شنبه  (16:00 - 17:30)
سه شنبه  (16:00 - 17:30)
پنج شنبه  (16:00 - 17:30)

نوید نصرالهی

1398/01/25

FCE 4

شنبه  (16:00 - 17:30)
دوشنبه  (16:00 - 17:30)
چهارشنبه  (16:00 - 17:30)

محسن کشمیری

1398/01/24

FCE 5

یک شنبه  (10:00 - 11:30)
سه شنبه  (10:00 - 11:30)
پنج شنبه  (10:00 - 11:30)

 

 

FCE 5

شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)

نوید نصرالهی

1398/01/24

FCE 6

یک شنبه  (16:00 - 17:30)
سه شنبه  (16:00 - 17:30)
پنج شنبه  (16:00 - 17:30)

فهیمه  بزرگیان

1398/01/22

FCE 6

یک شنبه  (18:00 - 19:30)
سه شنبه  (18:00 - 19:30)
پنج شنبه  (18:00 - 19:30)

 

1398/01/27

FCE 7

شنبه  (16:00 - 17:30)
دوشنبه  (16:00 - 17:30)
چهارشنبه  (16:00 - 17:30)

محمد خزائی

1398/01/31

FCE 7

شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)

علی ابراهیم زاده

1398/01/28

FCE 7

شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)

محسن کشمیری

1398/01/24

Speaking