كد

عنوان دوره

سطح

نام استاد

تاريخ شروع کلاس

17

آقايان A.E.F A1 زوج 16-18

A.E.F A1

زهرا رجبی

1396/04/24

68

آقايان A.E.F A1 فرد 10-12

A.E.F A1

زهرا رجبی

1396/04/25

12

آقايان A.E.F A2 زوج 14-16

A.E.F A2

ندا معطریان

1396/04/24

14

آقايان A.E.F A2 زوج 20-22

A.E.F A2

سیما حجگذاری

1396/04/24

16

آقايان A.E.F A2 فرد 16-18

A.E.F A2

محمد ناظمیان

1396/04/20

20

آقايان A.E.F A3 زوج 10-12

A.E.F A3

مهدیس مقبل

1396/04/24

22

آقايان A.E.F A3 زوج 18-20

A.E.F A3

سمیه امینی

1396/04/24

23

آقايان A.E.F B1 زوج 14-16

A.E.F B1

سمیه امینی

1396/04/24

3

آقايان A.E.F B1 فرد 18-20

A.E.F B1

محمد ناظمیان

1396/04/25

2

آقايان A.E.F B2 فرد 18-20

A.E.F B2

مهدیس مقبل

 

27

آقايان A.E.F B3 زوج 10-12

A.E.F B3

محمد خزائی

1396/04/24

29

آقايان A.E.F B3 زوج 16-18

A.E.F B3

سیما حجگذاری

1396/04/24

31

آقايان A.E.F B3 زوج 20-22

A.E.F B3

شیوا بلورساز

1396/04/19

33

آقايان A.E.F B3 فرد 16-18

A.E.F B3

رویا ابراهیمی

1396/04/25

35

آقايان A.E.F C1 زوج 16-18

A.E.F C1

unknown .

 

37

آقايان A.E.F C1 زوج 18-20

A.E.F C1

شیوا بلورساز

1396/04/19

39

آقايان A.E.F C1 فرد 14-16

A.E.F C1

سهیل صدرزاده

1396/04/25

41

آقايان A.E.F C2 زوج 20-22

A.E.F C2

زهرا برزخی

1396/04/24

43

آقايان A.E.F C2 فرد 16-18

A.E.F C2

شیوا بلورساز

1396/04/20

45

آقايان A.E.F C3 زوج 16-18

A.E.F C3

مهریار کیشی

1396/04/24

47

آقايان A.E.F C3 زوج 20-22

A.E.F C3

محمد ناظمیان

1396/04/24

4

آقايان A.E.F C3 فرد 18-20

A.E.F C3

ملیحه شهیدی فر

1396/04/20

50

آقايان A.E.F C4 زوج 16-18

A.E.F C4

سهیل صدرزاده

1396/04/24

52

آقايان A.E.F C4 زوج 18-20

A.E.F C4

مهدیس مقبل

1396/04/24

53

آقايان A.E.F D1 فرد 10-12

A.E.F D1

علی ابراهیم زاده

1396/04/20

56

آقايان A.E.F D1 فرد 18-20

A.E.F D1

رویا ابراهیمی

1395/04/25

58

آقايان A.E.F D2 زوج 16-18

A.E.F D2

نوید نصرالهی

1396/04/24

57

آقايان A.E.F D2 زوج 18-20

A.E.F D2

سهیل صدرزاده

1396/04/24

60

آقايان A.E.F D2 زوج 20-22

A.E.F D2

مهدیس مقبل

 

63

آقايان A.E.F D3 فرد 16-18

A.E.F D3

ملیحه شهیدی فر

1396/04/25

64

آقايان A.E.F D4 زوج 20-22

A.E.F D4

علی ابراهیم زاده

1396/04/24

66

آقايان A.E.F D4 فرد 16-18

A.E.F D4

علی ابراهیم زاده

1396/04/25

70

آقايان A.E.F D5 زوج 16-18

A.E.F D5

شیوا بلورساز

1396/04/19

10

آقايان A.E.F D5 فرد 18-20

A.E.F D5

سارا نساج كريمي

1396/04/25

73

آقايان A.E.F E1 زوج 18-20

A.E.F E1

زهرا برزخی

1396/04/19

75

آقايان A.E.F E1 زوج 20-22

A.E.F E1

حسین انوری

1396/04/24

7

آقايان A.E.F E2 فرد 16-18

A.E.F E2

زهرا برزخی

1396/04/20

77

آقايان A.E.F E3 فرد 18-20

A.E.F E3

مهریار کیشی

1396/04/20

79

آقايان A.E.F E4 زوج 18-20

A.E.F E4

نوید نصرالهی

1396/04/24

81

آقايان A.E.F E5 زوج 18-20

A.E.F E5

علی ابراهیم زاده

1396/04/19

83

آقايان A.E.F E5 فرد 16-18

A.E.F E5

سارا نساج كريمي

1396/04/25

90

خانمها A.E.F A1 زوج 14-16

A.E.F A1

سارا ناصری

1396/04/24

18

خانمها A.E.F A1 زوج 16-18

A.E.F A1

زهرا رجبی

1396/04/24

69

خانمها A.E.F A1 فرد 10-12

A.E.F A1

زهرا رجبی

1396/04/25

13

خانمها A.E.F A2 زوج 14-16

A.E.F A2

ندا معطریان

1396/04/24

15

خانمها A.E.F A2 زوج 20-22

A.E.F A2

سیما حجگذاری

1396/04/24

19

خانمها A.E.F A2 فرد 16-18

A.E.F A2

محمد ناظمیان

1396/04/20

5

خانمها A.E.F A3 زوج 10-12

A.E.F A3

مهدیس مقبل

1396/04/24

21

خانمها A.E.F A3 زوج 18-20

A.E.F A3

سیما حجگذاری

1396/04/24

24

خانمها A.E.F B1 زوج 14-16

A.E.F B1

سمیه امینی

1396/04/24

25

خانمها A.E.F B1 فرد 18-20

A.E.F B1

محمد ناظمیان

1396/04/25

87

خانمها A.E.F B2 زوج 16-18

A.E.F B2

سمیه امینی

1396/04/24

26

خانمها A.E.F B2 فرد 18-20

A.E.F B2

مهدیس مقبل

 

28

خانمها A.E.F B3 زوج 10-12

A.E.F B3

محمد خزائی

1396/04/24

30

خانمها A.E.F B3 زوج 16-18

A.E.F B3

سیما حجگذاری

1396/04/24

32

خانمها A.E.F B3 زوج 20-22

A.E.F B3

شیوا بلورساز

1396/04/19

34

خانمها A.E.F B3 فرد 16-18

A.E.F B3

رویا ابراهیمی

1396/04/25

36

خانمها A.E.F C1 زوج 16-18

A.E.F C1

unknown .

 

38

خانمها A.E.F C1 زوج 18-20

A.E.F C1

شیوا بلورساز

1396/04/19

40

خانمها A.E.F C1 فرد 14-16

A.E.F C1

سهیل صدرزاده

1396/04/25

42

خانمها A.E.F C2 زوج 20-22

A.E.F C2

زهرا برزخی

1396/04/19

44

خانمها A.E.F C2 فرد 16-18

A.E.F C2

مهدیس مقبل

1396/04/20

46

خانمها A.E.F C3 زوج 16-18

A.E.F C3

مهریار کیشی

1396/04/24

48

خانمها A.E.F C3 زوج 20-22

A.E.F C3

محمد ناظمیان

1396/04/24

49

خانمها A.E.F C3 فرد 18-20

A.E.F C3

ملیحه شهیدی فر

1396/04/20

9

خانمها A.E.F C4 زوج 16-18

A.E.F C4

سهیل صدرزاده

1396/04/24

51

خانمها A.E.F C4 زوج 18-20

A.E.F C4

مهدیس مقبل

1396/04/24

54

خانمها A.E.F D1 فرد 10-12

A.E.F D1

علی ابراهیم زاده

1396/04/20

8

خانمها A.E.F D1 فرد 18-20

A.E.F D1

رویا ابراهیمی

1396/04/25

59

خانمها A.E.F D2 زوج 16-18

A.E.F D2

نوید نصرالهی

1396/04/24

55

خانمها A.E.F D2 زوج 18-20

A.E.F D2

سهیل صدرزاده

1396/04/24

61

خانمها A.E.F D2 زوج 20-22

A.E.F D2

مهدیس مقبل

 

88

خانمها A.E.F D3 زوج 20-22

A.E.F D3

unknown .

 

62

خانمها A.E.F D3 فرد 16-18

A.E.F D3

ملیحه شهیدی فر

1396/04/25

65

خانمها A.E.F D4 زوج 20-22

A.E.F D4

علی ابراهیم زاده

1396/04/24

67

خانمها A.E.F D4 فرد 16-18

A.E.F D4

علی ابراهیم زاده

1396/04/25

71

خانمها A.E.F D5 زوج 16-18

A.E.F D5

شیوا بلورساز

1396/04/19

72

خانمها A.E.F D5 فرد 18-20

A.E.F D5

سارا نساج كريمي

1396/04/25

74

خانمها A.E.F E1 زوج 18-20

A.E.F E1

مهریار کیشی

1396/04/19

6

خانمها A.E.F E1 زوج 20-22

A.E.F E1

حسین انوری

1396/04/24

76

خانمها A.E.F E2 فرد 16-18

A.E.F E2

زهرا برزخی

1396/04/20

78

خانمها A.E.F E3 فرد 18-20

A.E.F E3

زهرا برزخی

1396/04/20

80

خانمها A.E.F E4 زوج 18-20

A.E.F E4

نوید نصرالهی

1396/04/24

1

خانمها A.E.F E5 زوج 18-20

A.E.F E5

علی ابراهیم زاده

1396/04/19

82

خانمها A.E.F E5 فرد 16-18

A.E.F E5

سارا نساج كريمي

1396/04/25

89

خانمها FCE 1 زوج 14-16

FCE 1

زهرا برزخی

1396/04/24

84

خانمها FCE 1 زوج 20-22

FCE 1

امیر علی موحد

1396/04/24

11

خانمها FCE 1 فرد 16-18

FCE 1

مهریار کیشی

1396/04/25

86

خانمها FCE 2 زوج 16-18

FCE 2

علی ابراهیم زاده

1396/04/24

85

خانمها Speaking int فرد 18-20

Speaking int

فهیمه بزرگیان

1396/04/25