كد

عنوان دوره

سطح

نام استاد

تاريخ شروع کلاس

1

آقايان A1-1 زوج 10-11:30

A1-1

آسیه مویدی

 

30

آقايان A1-1 فرد 18-19:30

A1-1

کژال نامداری

 

4

آقايان A1-2 زوج 10-11:30

A1-2

مرجان احمدی

 

6

آقايان A1-2 فرد 16-17:30

A1-2

کژال نامداری

 

8

آقايان A1-3 زوج 18-19:30

A1-3

لادن وطن خواه

 

10

آقايان A1-3 فرد 14-15:30

A1-3

unknown .

 

12

آقايان A1-4 فرد 18-19:30

A1-4

نرگس محمدی

 

14

آقايان A1-6 زوج 16-17:30

A1-6

سیمین سلحشوران

 

16

آقايان A2-2 فرد 18-19:30

A2-2

مرجان احمدی

 

26

آقايان B1-2 زوج 20-21:30

B1-2

علیرضا حق بین

 

28

آقايان B1-5 فرد 16-17:30

B1-5

سیمین سلحشوران

 

18

آقايان perspective 2 زوج 10-11:30

perspective 2

unknown .

 

20

آقايان perspective 2 زوج 18-19:30

perspective 2

سیمین سلحشوران

 

2

خانمها A1-1 زوج 10-11:30

A1-1

آسیه مویدی

1395/07/14

31

خانمها A1-1 فرد 18-19:30

A1-1

کژال نامداری

1395/07/13

5

خانمها A1-2 زوج 10-11:30

A1-2

مرجان احمدی

1395/07/14

7

خانمها A1-2 فرد 16-17:30

A1-2

کژال نامداری

1395/07/13

9

خانمها A1-3 زوج 18-19:30

A1-3

لادن وطن خواه

1395/07/14

11

خانمها A1-3 فرد 14-15:30

A1-3

unknown .

 

13

خانمها A1-4 فرد 18-19:30

A1-4

نرگس محمدی

 

3

خانمها A1-6 زوج 16-17:30

A1-6

سیمین سلحشوران

1395/07/14

17

خانمها A2-2 فرد 18-19:30

A2-2

مرجان احمدی

 

22

خانمها Amis 1-2 فرد 10-11:30

Amis 1-2

unknown .

 

23

خانمها Amis 1-4 زوج 16-17:30

Amis 1-4

لادن وطن خواه

 

24

خانمها Amis 2-2 زوج 16-17:30

Amis 2-2

فهیمه ولیان

 

25

خانمها Amis 4-2 زوج 16-17:30

Amis 4-2

مرجان احمدی

 

27

خانمها B1-2 زوج 20-21:30

B1-2

علیرضا حق بین

1395/07/14

29

خانمها B1-5 فرد 16-17:30

B1-5

سیمین سلحشوران

1395/07/11

19

خانمها perspective 2 زوج 10-11:30

perspective 2

unknown .

 

21

خانمها perspective 2 زوج 18-19:30

perspective 2

سیمین سلحشوران

 

15

خانمها Perspective1 زوج 18-19:30

Perspective1

فهیمه ولیان

1395/07/07

كد

عنوان دوره

سطح

نام استاد

تاريخ شروع کلاس

1

آقايان A1-1 زوج 10-11:30

A1-1

آسیه مویدی

 

30

آقايان A1-1 فرد 18-19:30

A1-1

کژال نامداری

 

4

آقايان A1-2 زوج 10-11:30

A1-2

مرجان احمدی

 

6

آقايان A1-2 فرد 16-17:30

A1-2

کژال نامداری

 

8

آقايان A1-3 زوج 18-19:30

A1-3

لادن وطن خواه

 

10

آقايان A1-3 فرد 14-15:30

A1-3

unknown .

 

12

آقايان A1-4 فرد 18-19:30

A1-4

نرگس محمدی

 

14

آقايان A1-6 زوج 16-17:30

A1-6

سیمین سلحشوران

 

16

آقايان A2-2 فرد 18-19:30

A2-2

مرجان احمدی

 

26

آقايان B1-2 زوج 20-21:30

B1-2

علیرضا حق بین

 

28

آقايان B1-5 فرد 16-17:30

B1-5

سیمین سلحشوران

 

18

آقايان perspective 2 زوج 10-11:30

perspective 2

unknown .

 

20

آقايان perspective 2 زوج 18-19:30

perspective 2

سیمین سلحشوران

 

2

خانمها A1-1 زوج 10-11:30

A1-1

آسیه مویدی

1395/07/14

31

خانمها A1-1 فرد 18-19:30

A1-1

کژال نامداری

1395/07/13

5

خانمها A1-2 زوج 10-11:30

A1-2

مرجان احمدی

1395/07/14

7

خانمها A1-2 فرد 16-17:30

A1-2

کژال نامداری

1395/07/13

9

خانمها A1-3 زوج 18-19:30

A1-3

لادن وطن خواه

1395/07/14

11

خانمها A1-3 فرد 14-15:30

A1-3

unknown .

 

13

خانمها A1-4 فرد 18-19:30

A1-4

نرگس محمدی

 

3

خانمها A1-6 زوج 16-17:30

A1-6

سیمین سلحشوران

1395/07/14

17

خانمها A2-2 فرد 18-19:30

A2-2

مرجان احمدی

 

22

خانمها Amis 1-2 فرد 10-11:30

Amis 1-2

unknown .

 

23

خانمها Amis 1-4 زوج 16-17:30

Amis 1-4

لادن وطن خواه

 

24

خانمها Amis 2-2 زوج 16-17:30

Amis 2-2

فهیمه ولیان

 

25

خانمها Amis 4-2 زوج 16-17:30

Amis 4-2

مرجان احمدی

 

27

خانمها B1-2 زوج 20-21:30

B1-2

علیرضا حق بین

1395/07/14

29

خانمها B1-5 فرد 16-17:30

B1-5

سیمین سلحشوران

1395/07/11

19

خانمها perspective 2 زوج 10-11:30

perspective 2

unknown .

 

21

خانمها perspective 2 زوج 18-19:30

perspective 2

سیمین سلحشوران

 

15

خانمها Perspective1 زوج 18-19:30

Perspective1

فهیمه ولیان

1395/07/07