برنامه شروع کلاسهای جمعه فروردین 98


ساعت های کلاس

نام مدرس

شروع

نام دوره/ترم

جمعه  (09:00 - 12:30)

 

 

A.E.F A1

جمعه  (09:00 - 12:30)

 

 

A.E.F A2

جمعه  (09:00 - 12:30)

 

1398/01/30

A.E.F A3

جمعه  (09:00 - 12:30)

 

1398/01/30

A.E.F B2

جمعه  (09:00 - 12:30)

 

 

A.E.F C1

جمعه  (09:00 - 12:30)

 

 

A.E.F C2

جمعه  (09:00 - 12:30)

 

1398/01/30

A.E.F C3

جمعه  (09:00 - 12:30)

فرزانه شادلو

1398/01/23

A.E.F D1

جمعه  (09:00 - 12:30)

سمیه امینی

1398/01/23

A.E.F D5

جمعه  (09:00 - 12:30)

 

 

Édito A1-2

جمعه  (09:00 - 12:30)

 

 

Édito A1-6

پنج شنبه  (09:00 - 12:30)

فاطمه اسلامی مقدم

1398/01/22

Édito A2-2

جمعه  (09:00 - 12:30)

 

1398/01/23

FCE 3